Tokajska Vinna Cesta

Tokajska Vinna Cesta

polecane wydarzenia
Wszystkie wizyty: 5535389
zmień rozmiar czcionki A A A

 

Odsłona II (zielona)

Zespół pałacowo-parkowy w Srebrzyszczu – pałac barokowy wzniesiony w końcu XVII wieku, przebudowany w połowie XVIII wieku według projektu architekta Pawła Fonatny. Obiekt jest piętrowy w siedmioosiowej części centralnej i parterowy na osiach skrajnych. Wnętrze posiada układ dwutraktowy i symetryczny. Centrum zajmuje półtorakondygnacyjna sala balowo-teatralna. Pałac jest otoczony osiemnastowiecznym parkiem o cechach ogrodu włoskiego. Obiekt został objęty ochroną w 1967 roku. Przez teren parku przebiega „Szlak Bagien i Moczarów”. Z miejscowości Nowiny wychodzi ścieżka przyrodnicza „Bagno Serebryskie” o długości około 4,5 km, wyposażona w sześć tablic informacyjnych i wieżę widokową. W Stańkowie początek ma ścieżka przyrodnicza „Stańków” licząca około 6 km, oznakowana, wyposażona w kilkanaście tablic informacyjnych, ławki.

Zespół pałacowo-parkowy w Srebrzyszczu

Rezerwat Bagno Serebryskie leży na terenie gmin Chełm i Ruda-Huta. Powstał w 1991 roku, zajmuje powierzchnię 377 ha. Zachowane są tutaj unikatowe w skali kraju torfowiska węglanowe, będące ostoją rzadkich gatunków ptaków i roślin. W rezerwacie występuje ponad 60 gatunków ptaków chronionych, w tym ponad 30 lęgowych. Można tu spotkać m.in.: wodniczkę, derkacza, błotniaka łąkowego, kulika wielkiego, dubelta, kropiatkę, kureczkę zielonkę i żurawia. Przez rezerwat przebiega ścieżka przyrodnicza „Bagno Serebryskie”.

Park podworski z pomnikami przyrody, dąb „Bolko” w Hniszowie, ścieżka przyrodniczo-historyczna „Bolko”. Dąb „Bolko” rośnie na terenie parku podworskiego w miejscowości Hniszów, gmina Ruda-Huta. Jest jednym z najstarszych dębów w Polsce, ma 28 m wysokości, jego obwód wynosi około 9 m, a rzut korony – 32 m. Dąb „Bolko” jest pomnikiem przyrody, nazwę otrzymał w 1886 roku dla upamiętnienia Bolesława Trzebińskiego brata właściciela Hniszowa. Park powstał w XIX wieku i otaczał dwór Karpińskich, rozebrany po II wojnie światowej. Obecnie znajduje się tu około 250 drzew 17 gatunków, głównie: lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, kasztanowce białe. Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Bolko“ zaczyna się na południowo-zachodnim krańcu wsi. Prowadzi przez park podworski, obok dębu Bolko. Na trasie znajdują się okazałe drzewa i jeziorka (bagienka). Długość ścieżki wynosi 1,2 km, czas przejścia – 30 minut. Trasę wyposażono w 8 tablic informacyjnych i przygotowano miejsca do odpoczynku. Co roku, w sierpniu w cieniu wielkiego dębu odbywa się „Bolkowanie”. Obchody są podzielone na dwa dni, pierwszy ma charakter sportowy, drugi – jarmarku, podczas którego odbywa się „Nadbużańska Akademia Smaku” konkurs na najlepszą potrawę regionalną.

Ścieżka przyrodnicza „Meandry Bugu” rozpoczyna się na skraju parku podworskiego w Hniszowie. Prowadzi przez dolinę Bugu, poprzez mozaikę naturalnych łąk, pastwisk, starorzeczy i kęp drzew. Jej długość wynosi około 5 km, czas przejścia do 3 godzin, czas przejazdu – do 1,5 godziny. Walory przyrodnicze tego terenu spowodowały włączenie go do europejskiej sieci Natura 2000 jako formę obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Środkowego Bugu”. Ścieżkę wyposażono w cztery tablice informacyjne. Jej atrakcją są punkty widokowe na dolinę i rzekę, które stanowią doskonałe miejsce obserwacji ornitologicznych.

Zespół dworsko-parkowy w Świerżach obejmuje pozostałości założenia pałacowo-parkowego. Pałac, który powstał na początku XIX wieku, został zniszczony po II wojnie światowej. Zachował się jedynie fragment ogrodzenia, domek dozorcy przy bramie głównej, dom ogrodnika oraz młyn, należący do zespołu pałacowego. W dobrym stanie jest rozległy park z licznymi drzewami pomnikowymi (dęby, jesiony) oraz aleją grabową. W pobliżu płynie Bug. Park został wpisany do rejestru zabytków w 1992 roku.

Pałac Suchodolskich w Dorohusku położony jest w południowo-wschodniej części miejscowości. Obiekt został wzniesiony w połowie XVIII wieku przez Michała Maurycego Suchodolskiego. Budynek reprezentuje styl późnobarokowy. Pałac został odrestaurowany w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Pałac otacza park, w którym na powierzchni 3 ha zachowało się około 70 drzew. Na terenie parku znajduje się późnobarokowa kamienna figura św. Barbary z XVIII wieku oraz grobowiec rodziny Suchodolskich. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków w 1972 roku. Obecnie w pałacu mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Dorohusku.

Pałac Suchodolskich w Dorohusku

Izba regionalna w Turce prowadzona jest przez Koło Gospodyń Wiejskich w Turce. Gromadzi eksponaty ukazujące dawne życie na wsi: przedmioty codziennego użytku, sprzęty, narzędzia, ozdoby i wyroby miejscowego rękodzieła ludowego.

Zbiornik wodny Husynne jest położony na skraju dwóch wsi: Husynne i Turka, zajmuje powierzchnię 120 ha. Dzięki piaszczystej plaży i czystej wodzie pełni funkcję rekreacyjną. Można tu także wędkować po wykupieniu zezwolenia (w cenie biletu opłacone jest miejsce parkingowe).

Kościół w Pławnicach. Rzymskokatolicki kościół pw. św. Izydora. Obiekt powstał w 1828 roku jako cerkiew greckokatolicka, po 1875 r. prawosławna, zamieniona na kościół rzymskokatolicki w 1945 roku. Świątynia jest w stylu klasycystycznym z wystrojem o charakterze neogotycko-cerkiewnym pochodzącym z przełomu XVIII i XIX wieku.

Rezerwat „Roskosz” znajduje się na terenie gminy Dorohusk i Kamień. Został utworzony w 1990 roku, zajmuje powierzchnię 473 ha. Przedmiotem ochrony są unikalne zbiorowiska torfowisk węglanowych, jak też ostoi chronionych i rzadkich gatunków ptaków (bąk, błotniaki: łąkowy i stawowy, wodniczka, derkacz, kulik wielki, sowa błotna). Występują tu 504 gatunki roślin naczyniowych, w tym 37 objęte ochroną prawną. Gatunki rzadkie: starzec wielkolistny, marzyca ruda, tłustosz pospolity odmiana dwubarwna,  nasięźrzał pospolity, turzyce Buxbauma, Davalla.

Rezerwat Przyrody „Brzeźno” został utworzony na terenie gminy Dorohusk w 1973 roku, zajmuje powierzchnię 165 ha. Przedmiotem ochrony są torfowiska węglanowe z rzadkimi gatunkami roślin. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym, niewystępującym na takiej powierzchni nigdzie w Polsce, jest kłoć wiechowa i szuwary turzycowe. Obrzeża kłociowisk porastają skupienia ginących gatunków turzyc, np. turzycy Buxbauma, turzycy Davalla oraz wyjątkowo rzadki zespół marzycy rudej. Tu znajduje się jedno z niewielu stanowisk starca wielkolistnego. W rezerwacie jest jedyne znane na Lubelszczyźnie stanowisko storczyka dwulistnika muszego. Na terenie rezerwatu występuje zagrożona w skali globalnej wodniczka. W kłociowiskach gniazdują: błotniaki popielate, sowa błotna, bąk, kureczka zielonka i kropiatka, natomiast na łąkach – kulik wielki, dubelt i derkacz. Z gatunków objętych ochroną można obserwować tu: żurawia, błotniaka stawowego, rycyka, krwawodzioba i dziwonię. Łącznie na torfowiskach zaobserwowano 150 gatunków ptaków, z czego 75 regularnie tu gniazdujących. Różnorodność flory torfowisk sprzyja występowaniu blisko 800 gatunków motyli. Kilkanaście z nich posiada tu jedyne w Polsce stanowiska. W szuwarach kłociowisk żyje objęty ochroną żółw błotny. Torfowiska węglanowe ze względu na wyjątkowo dużą różnorodność biologiczną uznano za unikalny zespół przyrodniczy w skali kraju i Europy. Poznaniu walorów rezerwatu służy ścieżka dydaktyczna wraz z wieżą widokową oraz Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Oddziału Terenowego Lubelskich Parków Krajobrazowych w Brzeźnie.

Brzeźno

Miejscowość leży w odległości 10 km od Chełma, na trasie do Dorohuska. Około 20 domów (z lat 30. i 40. XX wieku) tej miejscowości została wpisana do rejestru „Zabytków architektury i budownictwa w Polsce”. Znajduje się tu Muzeum Etnograficzne „U cioci Mazurkowej”. W wiejskiej chałupie zgromadzono eksponaty z początku XX wieku: meble i narzędzia codziennego użytku. Ośrodek Dydaktyczno-Muzealnym Oddziału Terenowego Lubelskich Parków Krajobrazowych w Brzeźnie oferuje zajęcia warsztatowe interesujące z uwagi na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatów przyrody: „Bagno Serebryskie”, „Brzeźno” i „Roskosz”.

Trasa Odsłony II jest położona na malowniczym terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego i dorzecza Bugu. Występują tu dwa szlaki dziedzictwa kulturowego: „Szlak Historyczny”, „Szlak Przenikania Kultur” oraz dwa szlaki rowerowe: regionalny „Nadbużański Szlak Rowerowy” i lokalny „Leśne ostępy Chełmskiego Parku Krajobrazowego”. Przepiękną przyrodę ziemi chełmskiej można podziwiać podczas wyprawy kajakiem dolinami rzek Bug i Uherka. Jest to możliwe również podczas jazdy konnej po „Poleskim Szlaku Konnym”.

Odsłona II Szlaku Kredą Pisanego – po atrakcjach ziemi chełmskiej przecina się ze szlakami wytyczonymi przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze:

  • „Szlak Nadbużański” – czerwony,

  • „Szlak Pojezierny Południowy” – żółty,

  • „Szlak Bagien i Moczarów” – niebieski.

 

  • Odsłona II Zielona do pobrania PDF
  • Odsłona II Zielona wersja ukraińsko-angielska PDF
  • Odsłona II Zielona wersja słowacko-angielska PDF